foto550-dws6uc4n.1920x0

OBS de Eendragt

Een maximale leerprestatie door actief leren.

Kinderen hebben van nature een eigen zelfstandig leervermogen; ze leren in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Op Openbare Basisschool De Eendragt stimuleren wij dit eigen vermogen. Door zelf te ontdekken en te doen, ontwikkelt uw kind zich tot een zelfbewust persoon. Openbare Basisschool De Eendragt biedt een actief onderwijsaanbod. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen vermogen en verkennen hun grenzen. Zij leren verantwoordelijkheid nemen en respectvol en behulpzaam te zijn naar anderen. Dit proces begint al bij groep 1 en loopt door tot en met groep 8.

Onze waarden

1. Wij zorgen voor elkaar

We kijken naar elkaar en helpen elkaar als dat nodig is
We kennen elkaar goed en daardoor begrijpen we elkaar
Als iemand gevallen is, helpen we die weer overeind

2. We zijn rustig in school

Rennen doen we alleen buiten
We praten zachtjes met elkaar

3. We zijn zuinig op de spullen
We doen voorzichtig met de spullen van school, van andere kinderen en van onszelf
Als er iets weg is, zoeken we goed
We ruimen alles netjes op

Onze kenmerken: Actief en betrokken

 

Combinatieklassen
Combinatieklassen zijn tegenwoordig overal. De Eendragt heeft vanwege haar kleinere schaalgrootte al lange tijd diepgaande ervaring hiermee opgebouwd. In het schooljaar 2016/2017 hebben we voor het eerst in heel lange tijd 5 klassen Groep 1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8 combineren we in één klas. Dit biedt niet alleen de snellere leerlingen meer mogelijkheden. Ook de leerling die meer begeleiding nodig heeft, heeft hier zichtbaar baat bij. Gemiddeld zitten er ongeveer 20 kinderen in één klas.

We hebben meer leerkrachten en lokalen dan klassen, onze kleine groepen krijgen dus ook individueel les, naar eigen vermogen. Als groep 3 les krijgt in het lezen en schrijven, kunnen groep 1 en 2 een aparte activiteit doen met eigen begeleiding. Elke groep concentreert zich zo op haar taak en leerdoel. En in de gecombineerde lessen leren de kinderen samen te werken, elk op hun niveau, lerend van elkaar en met elkaar.

Tablets
In groep 4, 5/6 en 7/8 werken we met kleine tablets om het leren naar eigen vermogen te stimuleren. Deze tablets hebben de leerlingen in bruikleen, ze gaan niet mee naar huis. De belangrijke vakken - rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen - maken we, daar waar kan, op de tablet. De les begint met een instructie op het digibord. De verwerking wordt waar mogelijk op de tablet gemaakt. Onze leerkracht ziet direct wanneer een kind iets fout of goed doet; er verschijnt een rood blokje of een groene krul op de computer. Ook het kind zelf ziet dat het iets goed of fout doet: goed is een groene krul. Dit werkt enorm motiverend! Onze leerkracht ziet wie waar is gebleven, wie waar goed in is, en welk kind aan welk vak nog wat extra aandacht moet besteden.

Maar ook dat de snellere leerling gebaat is bij een nieuwe uitdaging en zich niet gaat vervelen door te veel herhaling. Deze moderne middelen ondersteunen kind en leerkracht in het bereiken van de maximale leerprestatie.

Uitstroomresultaten
Bij ons telt iedereen mee: letterlijk en figuurlijk. Niet alleen de gemiddelde en de hogere cijfers tellen mee, ook de minder goede. Alle leerlingen maken de CITO toets, want iedereen hoort erbij. En elk kind willen we goed volgen om de sterke punten te accentueren en het op de zwakke punten te ondersteunen. Wij nemen graag de details van de uitstroomresultaten met u door om met trots de bereikte resultaten van onze leerling met u te delen.

Respect in plaats van pesten
Wij leren kinderen elkaar te respecteren. En door onze aandacht voor de zelfbewustheid van het kind komt pesten zelden voor. Dat wil niet zeggen dat pesten nooit voor komt. Maar dit wordt meteen beetgepakt en opgelost. Elke melding nemen wij serieus en bespreken wij met alle partijen (door met de kinderen en betrokkenen dit direct te adresseren is invoering en uitvoering van een pestprotocol, feitelijk een maatregel achteraf, dan ook nog niet nodig gebleken). Deze aanpak vormt de kern van ons pestprotocol. Dat deze aanpak zeer succesvol is, maakt maatregelen als uit de groep verwijderen, of zelfs schorsen overbodig.

Ook het onderwijs op maat draagt hier aan bij: kinderen krijgen de passende uitdaging, gaan zich niet vervelen en blijven gericht op het leren. Wij nodigen u uit deze sfeer in de school te komen proeven. Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste zelf kunt ervaren hóe dit werkt en dát het werkt door kennis te maken met ons en onze leerlingen.

Onze onderwijsmethodes: Actief leren in de praktijk

De filosofie van Openbare Basisschool De Eendragt is ´al doende leert men´. Natuurlijk volgen wij alle onderwijsmethodes en bieden wij structuur aan in het leerproces van uw kind. Maar hierbinnen ruimen wij veel tijd in voor leervragen die uw kind zelf aandraagt. Samen met de leerkracht stellen kinderen eigen (extra) werkprogramma´s op. Dit gebeurt al vanaf groep 1! Uw kind leert hierdoor zijn werk goed in te delen en verantwoorde keuzes te maken.

Een paar voorbeelden van actief leren:

 • ‘Doeteksten’ uit de leerstof doen we zoveel mogelijk in het echt (recepten lezen en maken, onderzoek doen naar water, grond en stroom). Met rekenen leren we over maten door ze ook echt met elkaar te vergelijken. We meten lokalen, gummen, tekendozen, schaduwen, enzovoorts. Verkeerslessen geven we niet alleen op papier, maar ook in de praktijk op straat. Wanneer groep 7/8 erop uit gaat, doet zij dat steeds op de fiets. In groep 8 nemen we ook een praktisch verkeersexamen af.
 • Groep 1 tot en met 6 maakt elk jaar een voorstelling voor de ouders. De leerlingen hebben veel inspraak in de voorstelling. Ze bedenken samen met de leerkracht het thema en de leerlingen werken dit uit. De kinderen worden uitgedaagd om letterlijk ‘op het podium te gaan staan’. Ze durven hierdoor meer en worden zelfverzekerder.
 • Per jaar geven we drie klassenkranten uit. De leerlingen schrijven hiervoor zelf de teksten, ze maken tekeningen en in groep 7/8 verzorgen ze ook zelf de lay-out.
 • Groep 7/8 stelt zelf een kerstdiner samen en kookt het ook zelf. Maar wat nu als je een lekker recept hebt voor vier personen en je wilt graag dat al je klasgenoten meesmullen van jouw gerecht? Hoeveel heb je dan nodig? Zo wordt rekenen toegepast in de praktijk.
 • Groep 7/8 organiseert hun eigen klassenavond. De kinderen leren met een budget om te gaan en activiteiten te plannen voor de avond. Ze verzorgen de aankleding van het lokaal en ze ruimen na afloop op.
 • Tijdens het schoolkamp in groep 8 leren de kinderen hun eigen tenten op te zetten en een kampeerplek in te richten.
 • Doordat veel van deze activiteiten met de kinderen van jong tot oud samen worden gedaan, leren zij niet alleen van elkaar, maar zorgen zij ook voor elkaar.

Godsdienst en Humanistisch Vormingsonderwijs

Openbaar onderwijs houdt in: ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Daarom bieden wij vanaf groep 4 de mogelijkheid om godsdienstig vormingsonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) te volgen.

Het godsdienstig vormingsonderwijs helpt kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen en van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Humanistisch Vormingsonderwijs werkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Dit is een levensbeschouwing die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden, in lijn met de kernwaarden van onze school: respect voor elkaar.

Leerlingaantallen

Het leerlingaantal over de afgelopen jaren staat hieronder in schema. De verschillen tussen de verschillende jaren laten zich verklaren door het verschil in de groepsgrootte waar we soms mee te maken hebben.

 • 2010/2011 64 leerlingen
 • 2011/2012 73 leerlingen
 • 2012/2013 68 leerlingen
 • 2013/2014 68 leerlingen
 • 2014/2015 75 leerlingen
 • 2015/2016 87 leerlingen
 • 2016/2017 93 leerlingen

De kinderen zitten verdeeld over 5 groepen; groep 1/2, 2/3, 4, 5/6 en 7/8. Gemiddeld zitten in elke groep ongeveer 20 leerlingen. Elke groep heeft maximaal twee eigen leerkrachten en daarnaast is er een directeur, die ook de interne begeleiding verzorgt samen met de Interne Begeleider.

brochure OBS de Eendragt-1

Brochure

Wilt u meer weten over onze school? Lees dan even onze brochure door!

Rika van Swieten, Directeur:
"Op onze school wordt er veel geleerd, hard gewerkt, maar ook veel gelachen!"

Download de brochure

Uw bewuste keuze

Iets zelf ervaren zegt meer dan 1.000 woorden. Kom daarom vooral zelf bij ons op school kijken, met of zonder uw kind, en proef de sfeer!

U kunt een afspraak maken met onze directeur Rika van Swieten. Zonder afspraak bent u uiteraard ook altijd welkom, een van onze leerkrachten staat u graag te woord. En wilt u het eens vanuit de ervaring van ouders horen? Ook dat kan. Neemt u dus vooral contact op of kom langs.

Graag tot ziens op OBS De Eendragt!

Inschrijven