foto550-dws6uc4n.1920x0

Ouders

Onderwijs maak je samen

Betrokken ouders in de school zijn een belangrijk element van kwaliteitsvol onderwijs. Daarom investeren wij in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties met ouders. Wij zien u als belangrijke partners, want kinderen presteren beter en voelen zich meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school.

Wij betrekken u op verschillende manieren bij de school. Bijvoorbeeld door middel van ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden), de schoolgids, onze website, de maandelijkse nieuwsbrief en incidentele brieven. U kunt contacten met de school intensiveren door middel van: schoolbezoeken, het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad en ondersteuning bij excursies en dergelijke.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau. De MR is het officiële aanspreekpunt voor bestuur en overheid, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten, die elk voor drie jaar zitting hebben.

 • Marvin Krastman (vader van Jens & Fenna)
 • Eelco Groenenboom (vader van Mathijs & Nienke)
 • Elise Stehouwer (leerkracht groep 1/2)
 • Annelies Struijk (leerkracht groep 8)
 • De directeur zit in de MR als adviserend lid. Haar positie is neutraal.


De MR moet instemmen met en/of adviseren over tal van plannen de school aangaande. Bijvoorbeeld:

 • vaststellen en wijzigen schoolgids
 • vaststellen en wijzigen schoolplan
 • aanstelling of ontslag schoolleiding
 • verbouw/herinrichting school
 • onderhoud

Het reglement medezeggenschap treft u aan op: www.acishw.nl, rubriek organisatie. Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Oudervereniging

De oudervereniging wordt door u als ouders gekozen en bestaat momenteel uit 9 mensen. Als vertegenwoordigers kunnen ze uw belangen/wensen inbrengen bij het team of MR. De oudervereniging is erg actief voor school, ze helpen ook bij het voeren van acties (kledinginzameling, Rabo fietsdag). Een andere functie van de oudervereniging is klankbord zijn voor de MR. Per jaar wordt ongeveer 7 keer vergaderd. Om goed op de hoogte te blijven van elkaars ideeën en wensen zijn leden van het team en directie hierbij aanwezig. Die vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn altijd in te zien op school.

De ouderbijdrage

Primair onderwijs wordt geheel door de overheid bekostigd. Toch zijn er ook kosten die niet binnen deze dekking vallen. U kunt hierbij denken aan de kosten voor bijzondere projecten, Sinterklaas en Kerst, het voorleesontbijt en het eindejaarsfeest.
Al deze extra activiteiten kosten natuurlijk wel geld. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op de vergadering vastgesteld. Zodra de hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld, ontvangt u een rekening en kunt u het bedrag overmaken op het rekeningnummer van de oudervereniging. Rabobank rekeningnummer NL93RABO0160206782 t.n.v. Oudervereniging O.B.S. De Eendragt onder vermelding van naam kind en groep. Ditzelfde geldt ook voor de kosten voor de schoolreis en/of het kamp.

Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 24,00. Voor de schoolreis en het kamp worden de kosten gedeeld door het aantal deelnemers. Het afgelopen schooljaar waren de kosten voor de schoolreis €26,00 en voor het kamp €75,00.

Overblijven

Vanaf 1 augustus 2006 is het bestuur van de Stichting Acis formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. (tso) Verantwoordelijkheid kun je alleen dragen wanneer er een duidelijk kader en daaruit voortvloeiende afspraken aan ten grondslag liggen. Het bestuur heeft daarom besloten om in overleg met de betrokkenen een visie op het overblijven te ontwikkelen. Hiertoe is een werkgroep in het leven geroepen die bestaat uit: drie directeuren, twee ouders namens de GMR, een voorzitter van een overblijfcommissie en de adjunct directeur van Acis. De werkgroep heeft als opdracht meegekregen het bovenschools kader te formuleren voor de tussenschoolse opvang.

Procedure

 1. Het door de werkgroep geformuleerde bovenschools kader tussenschoolse opvang wordt ter bespreking voorgelegd aan de directeuren en ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de GMR.
 2. Indien de oudergeleding van de GMR instemt dan wordt het bovenschools kader vastgesteld door het bestuur.
 3. Na vaststelling van het bovenschools kader dient de schoolspecifieke invulling plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van de directeur en met instemming van de oudergeleding van de MR.

Samenstelling van de werkgroep

 • Saskia van den Berg directeur Burgemeester van Bommel
 • Ingrid Monnee directeur basisschool Onder de Wieken
 • Paul Bosscher directeur basisschool De Vlashoek
 • Marjon Trignol oudergeleding gmr
 • Marcel Remijn oudergeleding gmr
 • Carla van der Laan voorzitter van de overblijfcommissie De Zevensprong
 • Gerbert Denneboom adj directeur Acis, tevens voorzitter

De werkgroep heeft twee keer vergaderd en binnen de werkgroep is een zeer breed draagvlak voor het hieronder gepresenteerde bovenschoolse kader tussenschoolse opvang.

Maart 2006,
Namens de werkgroepleden
Gerbert Denneboom

Bovenschools kader tussenschoolse opvang
De uitvoeringDe uitvoering van de tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Wij kiezen ervoor de bestaande situatie te handhaven met vrijwillige overblijfouders.

Advies werkgroep
Uit inventarisatie onder de Acis scholen blijkt dat alle scholen tussenschoolse opvang hebben, maar dat de manier waarop het wordt georganiseerd en uitgevoerd sterk verschilt. De bestuur kiest er voor de uitvoering en de organisatie niet bovenschools voor te schrijven maar die keuze aan de individuele scholen en hun MR over te laten. Dit alles binnen een vastgesteld bovenschools kader.

Schoolmelk/schoolfruit

Schoolfruit
Het is mogelijk om een abonnement op schoolfruit te nemen. Het fruit wordt door Teun Doolaard 2 keer per week op school geleverd. U kunt op school, mar ook bij Teun Doolaard een formulier krijgen om u aan te melden.

Schoolmelk
Schoolmelk kunt u alleen aanvragen via de website van Melkunie. Klik hier om naar deze site te gaan om schoolmelk aan te vragen (let op: deze aanvraag staat direct gekoppeld met OBS de Eendragt).

Tussentijdse schoolopvang (TSO)

Indien u mee wil helpen op school tussen de middag dan is dit mogelijk. Hieronder kunt u het TSO (tussen tijdse schoolopvang) formulier downloaden die na telefonisch contact tussen Rika van Swieten en de gemeente. Vervolgens kunt u deze inleveren bij de gemeente. Wanneer u een terugkoppeling heeft met een akkoord van goedgedrag is alles in orde en kunnen de kosten gedeclareerd worden bij Rika van Swieten en mag u als overblijf ouder ingeroosterd worden.

Een leuke bijkomstigheid van het mee helpen op school middels de TSO is dat u voor uw kind / kinderen / kleinkinderen geen overblijfkosten meer betaald hoeft te worden!

Daarnaast is het erg leuk om met de kinderen gezellig wat te eten en te drinken en ze zien genieten.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Op school zijn we altijd op zoek naar nieuwe TSO papa's / mama's / opa's & oma's. Voor u een kleine moeite en voor de papa en mama van het kind / kinderen op school geen overblijfkosten meer!

A t/m Z (index)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Afscheid nemen van uw kind
In groep 1/2 mag u uw kind in de klas brengen vanaf 8:35 tot uiterlijk 8:45 en van 13:05 tot 13:15. Vanaf groep 3 blijft uw kind op het schoolplein tot het tijd is om zelfstandig naar binnen te gaan.

Bibliotheek
Eén keer per maand gaan de groepen 1,2,3,4 met de eigen leerkracht naar de bibliotheek en mogen ze een boek uitzoeken.

Cito toets
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen al een toets via Cito ( taal, woordenschat en rekenen). Er zijn 2 Cito toets momenten per jaar ( januari en juni) en dat gedurende de hele schoolperiode. In de rapporten krijgt u als ouders de Cito resultaten in grafiek te zien. De basisschoolperiode wordt afgesloten met de eindtoets van Cito. Die vindt in april plaats en is dus niet van invloed op het schooladvies.

Contact
0186-661404 Directeur Rika van Swieten: 06-13051000 

Eindejaarsfeest
Op de laatste schooldag ( vrijdag) voor de zomervakantie is er een eindejaarsfeest voor alle groepen. Deze dag duurt voor alle kinderen tot 14:00.

Excursies
Gedurende het jaar zijn er diverse excursies bijvoorbeeld naar een natuur educatief centrum, naar een boerderij,kunstvoorstellingen, museabezoek.

Extra vakantie
als uw oudste kind 4 is mag u nog buiten de schoolvakanties op vakantie. Alleen als u beroepshalve niet in de reguliere vakantie vrij kan nemen kunt u in overleg met de directeur 1 keer per jaar een vakantie aanvragen.

Foto's
Er worden foto's gemaakt tijdens het schoolreisje, sinterklaas, kerst , en andere festiviteiten. Deze foto's komen op een beschermde omgeving ( Mijn Album).Ouders krijgen een link in hun mailbox zodat zij de foto's kunnen bekijken.

Godsdienst, humanistisch onderwijs
vanaf groep 5 kunt u voor uw kind kiezen voor godsdienst, humanistisch onderwijs maar u hoeft hier niet voor te kiezen. Het gaat om 1 lesuur per week.

Gym
groep 1/2 gaat 1 keer in de gymzaal gymen per week, de kinderen hebben gymschoenen en kleding nodig. Dit kunt u in een tas bij de haak van uw kind ophangen.Vanaf groep 4 moeten de voeten worden gewassen en is een handdoek nodig voor elke gymles. Vanaf groep 5 moet er na iedere gymles gedoucht worden. Vanaf groep 3 wordt er 2 keer per week gegymd in de gymzaal op de maandag en donderdag.

Kamp
Van maandag tot vrijdag gaan de kinderen van groep 8 op de fiets naar Bosbad Hoeven. Ze gaan met eigen tentjes daar kamperen.

Kerstdiner
In de laatste week voor de kerstvakantie wordt er vanaf 17:00 een kerstdiner in het eigen klaslokaal gehouden. Er hangt een week voor deze dag een intekenlijst voor de hapjes. De hapjes worden thuis klaargemaakt en meegenomen voor het kerstdiner. Er kan niets opgewarmd worden ter plekke.De kinderen eten op school, daarna is er een gezamenlijke afsluiting waarbij de ouders welkom zijn. Groep 7/8 kookt hun eigen diner.

Kerstmarkt
In december wordt er van 17:00-19:00 een kerstmarkt gehouden. Zelfgemaakte knutsels worden verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

Logopedie
Sinds 3 jaar worden leerlingen in groep 1/2 niet meer gescreend door een logopediste. Heeft u twijfels over woordenschat of uitspraak van uw kind, overleg dan met de leerkrachten van groep 1/2.

Medezeggenschapsraad
Het is wettelijk verplicht om een MR te hebben. 2 ouders, 2 leerkrachten hebben hier 3 jaar zitting in. Je kunt je als ouder verkiesbaar stellen. Op de website kunt u vinden welke MR'leden er zijn en wat zij doen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt alleen digitaal verstuurd. Bij de intake dient u uw e-mailadres op te geven. Mocht dit wijzigen dan dient u dit door te geven door de link op de website aan te klikken.

Ouderbijdrage
Per kind wordt er een ouderbijdrage per jaar gevraagd van ongeveer € 24,- Van dit geld worden de activiteiten betaald die georganiseerd worden door de ouderraad : sinterklaas, kerstdiner, voorleesontbijt en eindejaarsfeest. Het is een vrijwillige bijdrage.

Oudervereniging
9 mensen zitten er in de oudervereniging. Zij organiseren het sinterklaasfeest, kerstdiner,voorleesontbijt en eindejaarsfeest. Op de website kunt u meer over de activiteiten van de oudervereniging vinden.

Overblijf
Uw kind kan tussen de middag op school overblijven. Er is toezicht tijdens de overblijf door ouders. Naast het brood mogen er geen zoete extra's als snoep of koek in de broodtrommel gedaan worden. Bij de klas staat een overblijfbak waarin u het drinken en eten voor het overblijven kunt doen. Het overblijven kost per keer € 1,50 . Per maand ontvang je een rekening en het bedrag dient overgemaakt te worden. Het aanmeldformulier waarop u aangeeft op welke dagen uw kind gaat overblijven kunt u vinden op de website onder het kopje ouders. De contactpersoon is Erwin Smits ( 06-22616269) Als u 1 dag in de week overblijfouder bent dan kunnen uw kinderen gedurende het jaar gratis overblijven. U kunt zich hiervoor opgeven bij de contactpersoon.

Pasen
Vlak voor Pasen houden we op school een gezellige dag, we knutselen, spelen spelletjes en de paashaas komt langs.

Pauzehap
Bij voorkeur een verantwoorde pauzehap bijvoorbeeld fruit of ontbijtkoek, eierkoek, rijstwafel. Snoep, chips en koekjes met chocola mogen niet. Er is op school de mogelijkheid op een abonnement te nemen voor fruit op school. Dit wordt verzorgd door onze eigen groenteboer. Inschrijvingsformulieren zijn op school verkrijgbaar. Dit is een aanrader!

PR groep
Vijf ouders hebben een groep opgericht met als doel: imagoverbetering en het voor ouders makkelijker maken om voor de Eendragt te kiezen. De PR groep is verantwoordelijk voor de website, schoolbrochure, informatievoorziening voor nieuwe ouders of voor ouders die voor een school gaan kiezen. Op de website kunt u zien wie er in de PR groep zit. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u bij hen terecht.

Rapport groep 1/2
Groep 1/2 krijgt 2 keer per jaar een rapport. Dit rapport verschijnt in januari en juni. Is januari en juni zijn er 10 minuten gesprekken, deze gesprekken zijn in de middag en in de avond. Je ontvangt een formulier waar je de voorkeurstijd op kan aangeven.

Rapport groep 3 tot en met 8
Groep 3 tot en met 8 krijgt 3 keer per jaar een rapport. Dit rapport verschijnt in november, maart en juli. Voor de rapportgesprekken van november en maart zijn er 10 minutengesprekken waarvoor u zich kunt aanmelden via een brief. Voor het laatste rapport is een gesprek op aanvraag mogelijk. Waar nodig nodigt de leerkracht u zeker uit.

Schooldokter
In groep 2 en groep 7 zal de schoolarts en/of een schoolverpleegkundige van de GGD uw kind onderzoeken. De lichamelijke en geestelijke gezondheid worden onderzocht. Bij het onderzoek in groep 7 hoeven de ouders niet meer aanwezig zijn. Mochten er zorgen zijn dan nodigt de schoolverpleegkundige u op een later tijdstip uit.

Schoolfotograaf
Elk jaar worden er schoolfoto's genomen. U bent natuurlijk vrij om deze foto's wel of niet af te nemen. U wordt vantevoren op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief.

Schoolfruit
Uw kind kan iedere ochtendpauze een gevarieerde gezonde pauzehap ontvangen. Dit wordt geregeld door groentespeciaalzaak Dolaard. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier. Dit is op school en via groenteboer Doolaard verkrijgbaar.

Schoolmelk
Uw kind kan iedere ochtendpauze en/of overblijf melk, optimel, drinkyoghurt, chocomelk via Campina schoolmelk krijgen. U kunt uw kind aanmelden via de website: Campinaopschool.nl. De eerste schooldag na iedere vakantie is er geen schoolmelk beschikbaar.

Schoolreisjes
Ieder jaar gaan de kinderen van groep 1 tot en met 7 op schoolreis. De kosten zijn ongeveer € 25,- per leerling. Dit kan wisselen omdat het altijd kostendekkend is. Het bedrag dient voor het schoolreisje overgemaakt te worden. Informatie hierover ontvangt u tijdig.

Schooltijden
Groep 1 tot en met 4 : maandag, dinsdag, donderdag van 8:45-12:15 en van 13:15-15:15. woensdag van 8:45-12:30 en vrijdagochtend van 8:45-12:15. Groep 5 tot en met 8 gaan op de vrijdagmiddag ook naar school van 13:15-15:15.

Sinterklaas
De oudervereniging regelt een cadeau voor de kinderen van groep 1 tot en met 4. De kinderen van groep 5 tot en met 8 trekken lootjes en maken surprises en kopen een cadeautje voor maximaal € 5,-. De kinderen maken zelf een verlanglijstje met cadeautjes onder de € 5,-

Studiedag
Bij ons op school worden de meeste studiemomenten voor de leerkrachten buiten de schooltijden gerealiseerd. In een enkel geval lukt dat niet buiten de schooltijd en zullen de kinderen vrij krijgen voor studie van de leerkrachten. U wordt tijdig op de hoogte gesteld en indien het tijdens het lopende schooljaar plaatsvindt , dan regelt de school opvang indien u hier niet zelf voor kunt zorgen.

Tablets
Groep 4 tot en met 7 werken met een tablet van Snappet. De tablet wordt geleasd door de school, is eigendom van school,blijft op school en is gepersonaliseerd per kind. Het kost de school geld als de tablet kapot gaat. Vandaar dat we erg zuinig zijn op deze tablets.

Telefoonnummers
0186-661404 Directeur Rika van Swieten: 06-13051000

Traktaties
Als uw kind jarig gaat worden, overlegt u eventjes met de leerkracht over het moment van trakteren. De leerkracht weet ook of er kinderen zijn met een speciaal dieet. Op www. Gezondtrakteren.nl kunt u leuke ideeën vinden voor een gezonde traktatie. Laat uw creativiteit spreken, liever dan snoep!

Vakantieschema
De schoolvakanties vindt u op onze website.

Vervoer naar school
Bij voorkeur uw kind op de fiets brengen. U mag maximaal 15 km per uur rijden in de Johan Berk straat. U mag alleen parkeren op de aangewezen plekken. Er is beperkt parkeren mogelijk.

Voor- en naschoolse opvang
Bij ons op school is ook de BSO. Wilt u gebruik maken van voor- en naschoolse opvang dan kunt u contact opnemen met Tante Thea via www.tantetheateam.nl of per telefoon op 0186-617491.

Voorleesontbijt
Elk jaar doet de school mee met het nationale voorleesontbijt. Alle kinderen en juffen komen in pyjama op school en gaan gezamenlijk ontbijten in het speellokaal. Er wordt voorgelezen en na het ontbijt lezen kinderen van de bovenbouw nog gezellig voor aan een leerling uit de onderbouw.

Voorstelling
Elk jaar wordt door de groepen 1 tot en met 6 een voorstelling gegeven voor alle ouders en andere belangstellenden in de Eendrachtshoeve. Deze voorstelling vindt eind maart/begin april plaats. Aan de hand van een thema verzorgt elke groep voor en na de pauze een kort optreden. U ontvangt bijtijds een uitnodiging. Groep 7/8 voert een musical op aan het eind van het schooljaar.

Wegbrengen en ophalen
Bij het ophalen en wegbrengen bent u natuurlijk van harte welkom op het plein. Dit zijn ook de momenten waarop u heel even de leerkracht kunt aanspreken. Natuurlijk zijn niet alle kinderen even onbezorgd ten opzichte van huisdieren. Daarom vragen wij u vriendelijk om de honden buiten de hekken te laten.

Ziekte
Als uw kind ziek is belt u bij voorkeur voor aanvang van de school even op om uw kind ziek te melden.

Zindelijkheid
Natuurlijk is het wenselijk dat uw kind zindelijk is op het moment dat uw kind op school komt, maar ongelukjes gebeuren in groep 1/2 nog regelmatig. Geen probleem maar een reservesetje in de tas is dan wel handig.

image-024.480x0

Schoolgids

De schoolgids bevat voornamelijk achtergrondinformatie over het onderwijssysteem van de school.

Klik op de button hieronder en download de schoolgids als PDF.

Download de schoolgids