Ouders

Onderwijs maak je samen. Betrokken ouders in de school zijn een belangrijk element van kwaliteitsvol onderwijs.

Wij investeren in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties met ouders. Wij zien u als belangrijke partners, want kinderen presteren beter en voelen zich meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school.

Wij betrekken u op verschillende manieren bij de school. Bijvoorbeeld door middel van ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden), de schoolgids, onze website, de maandelijkse nieuwsbrief en incidentele brieven. U kunt contacten met de school intensiveren door middel van: schoolbezoeken, het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad en ondersteuning bij excursies en dergelijke.

Parro

Voor de schoolcommunicatie gebruiken we de app Parro, een snelle en veilige manier om u als ouders op de hoogte te houden van alles wat er in de klas gebeurt. We gebruiken de app om bijzondere activiteiten als uitjes en 10-minutengesprekken te plannen. Ook kunt u de app gebruiken voor ziekmeldingen of een snel berichtje aan de leerkracht.

Foto’s die op school gemaakt zijn, worden in een beschermde omgeving in Myalbum gedeeld.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau. De MR is het officiële aanspreekpunt voor bestuur en overheid, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten, die elk voor drie jaar zitting hebben.

  • Marvin Krastman (vader van Fenna, Gijs en Lotte)
  • Peter Tros (vader van Julie en Kate)
  • Elise Stehouwer (leerkracht groep 1/2)
  • Marijke Roth (leerkracht groep 3)
  • De directeur zit in de MR als adviserend lid. Haar positie is neutraal.

De MR moet instemmen met en/of adviseren over tal van plannen de school aangaande. Bijvoorbeeld:

  • vaststellen en wijzigen schoolgids
  • vaststellen en wijzigen schoolplan
  • aanstelling of ontslag schoolleiding
  • verbouw/herinrichting school
  • onderhoud

Het reglement medezeggenschap treft u aan op: www.acishw.nl, rubriek organisatie. Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Oudervereniging

De oudervereniging wordt door u als ouders gekozen en bestaat momenteel uit 9 mensen. Als vertegenwoordigers kunnen ze uw belangen/wensen inbrengen bij het team of MR. De oudervereniging is erg actief voor school, ze helpen ook bij het uitvoeren van acties. Een andere functie van de oudervereniging is klankbord zijn voor de MR. Per jaar wordt ongeveer 7 keer vergaderd. Om goed op de hoogte te blijven van elkaars ideeën en wensen zijn leden van het team en directie hierbij aanwezig. Die vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn altijd in te zien op school.

Ouderbijdrage

Primair onderwijs wordt geheel door de overheid bekostigd. Toch zijn er ook kosten die niet binnen deze dekking vallen. U kunt hierbij denken aan de kosten voor bijzondere projecten, Sinterklaas en Kerst, het voorleesontbijt en het eindejaarsfeest.
Al deze extra activiteiten kosten natuurlijk wel geld. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op de vergadering vastgesteld. Zodra de hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld, ontvangt u een rekening en kunt u het bedrag overmaken op het rekeningnummer van de oudervereniging. Rabobank rekeningnummer NL93RABO0160206782 t.n.v. Oudervereniging O.B.S. De Eendragt onder vermelding van naam kind en groep. Ditzelfde geldt ook voor de kosten voor de schoolreis en/of het kamp.

Vorig schooljaar was de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 24,00. Voor de schoolreis en het kamp worden de kosten gedeeld door het aantal deelnemers. Het afgelopen schooljaar waren de kosten voor de schoolreis €24,00 en voor het kamp €75,00.

Overblijven (TSO)

De leerlingen van de  onderbouw eten eerst met de leerkracht in de klas en spelen daarna onder leiding van een aantal Pleinwachten. De bovenbouw gaat eerst naar buiten en eet daarna met de leerkracht in de klas. Opgeven voor het overblijven is centraal geregeld via de Hoekse school kinderopvang. Kosten zijn 1,50 per keer en worden per automatische incasso betaald. Inschrijven TSO

Indien u mee wil helpen op school tussen de middag dan is dit mogelijk en fijn! U heeft dan wel een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig. Deze kunt u aanvragen via de directeur van de school. Wanneer u een terugkoppeling heeft met een akkoord van goedgedrag is alles in orde en kunnen de kosten gedeclareerd worden bij de overblijfcommissie en mag u als overblijf ouder ingeroosterd worden.

Het is erg gezellig om met de kinderen wat te eten en te drinken en ze zien genieten.

Op school zijn we altijd op zoek naar nieuwe TSO papa’s / mama’s / opa’s & oma’s. Voor u een kleine moeite en voor de papa en mama van het kind op school geen overblijfkosten meer!

SOP

Het schoolondersteuningsprofiel                

Alle scholen zetten op papier welke ondersteuning zij bieden aan hun leerlingen. Dat wordt onderverdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning. Bij ons in het samenwerkingsverband valt eigenlijk alle zorg onder de basisondersteuning. Om deze basisondersteuning goed vorm te kunnen geven, krijgen de scholen in ons samenwerkingsverband extra gelden ter beschikking. In het SOP van De Eendragt leest u hoe onze ondersteuning vorm gegeven wordt en waar wij de gelden voor de ondersteuning besteden.