Basisschool de Eendragt
Een maximale leerprestatie door actief leren.

Download de brochure

Een maximale leerprestatie voor ieder kind

Obs de Eendragt

Op de Eendragt zijn wij van mening dat een kind zich optimaal ontwikkelt wanneer het welbevinden in orde is. Wij leren de kinderen zichzelf accepteren en waarderen met al hun talenten en hun tekortkomingen.

Inschrijfformulier

Onze visie

Wij realiseren ons dat elk kind een eigen ‘zelfstandig leervermogen’ heeft. Hiermee bedoelen we dat kinderen op hun eigen tijd en eigen wijze zelfstandig kunnen leren/ontwikkelen. Dit leervermogen komt het best tot zijn recht wanneer kinderen zich helemaal op hun gemak voelen op school. Zij moeten zich gezien en gehoord voelen. Ze leren zichzelf en elkaar waarderen en respecteren. Het activiteiten- en leerstofaanbod moet rijk en gevarieerd zijn. Het niveau van de leerstof moet goed aansluiten bij elke leerling, dus gedifferentieerd zijn. Er wordt vaak de mogelijkheid geboden om zelf te ontdekken en te doen. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leren reflecteren op die ontwikkeling. . 

 Pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij ons op school zijn actief in het verzorgen van een rustige, veilige sfeer in de groep. Zij hebben een goed beeld van de mogelijkheden van hun kinderen en kunnen daar goed bij aansluiten. Zij coachen de kinderen in het maken van eigen keuzes en dagen de kinderen uit zelf oplossingen te zoeken voor allerlei vraagstukken. Zij bieden ruimte aan eigen inbreng van de kinderen en weten ze door een open, vragende houding telkens een stapje verder te brengen. Zij benutten zoveel mogelijk de kansen die er zijn om de kinderen ‘al doende’ te laten leren.

Onze waarden

1. Wij zorgen voor elkaar
We kijken naar elkaar en helpen elkaar als dat nodig is. We kennen elkaar goed en daardoor begrijpen we elkaar. Als iemand gevallen is, helpen we die weer overeind

2. We zijn rustig in school
Rennen doen we alleen buiten. We praten zachtjes met elkaar

3. We zijn zuinig op onze spullen.
We doen voorzichtig met de spullen van school, van andere kinderen en van onszelf. Als er iets weg is, zoeken we goed. We ruimen alles netjes op

Ons onderwijs: Actief en betrokken

Actief leren in de praktijk
De filosofie van Openbare Basisschool De Eendragt is
´al doende leert men´. Natuurlijk volgen wij alle onderwijsmethodes en bieden wij structuur aan in het leerproces van uw kind. Maar hierbinnen ruimen wij veel tijd in voor leervragen die uw kind zelf aandraagt. Samen met de leerkracht stellen kinderen eigen (extra) werkprogramma´s op. Dit gebeurt al vanaf groep 1! Uw kind leert hierdoor zijn werk goed in te delen en verantwoorde keuzes te maken.

Een paar voorbeelden van actief leren:

 • ‘Doeteksten’ uit de leerstof doen we zoveel mogelijk in het echt (recepten lezen en maken, onderzoek doen naar water, grond en stroom). Met rekenen leren we over maten door ze ook echt met elkaar te vergelijken. We meten lokalen, gummen, tekendozen, schaduwen, enzovoorts. Verkeerslessen geven we niet alleen op papier, maar ook in de praktijk op straat. Wanneer groep 7/8 erop uit gaat, doet zij dat steeds op de fiets. In groep 8 nemen we ook een praktisch verkeersexamen af.
 • Groep 1 tot en met 6 maakt elk jaar een voorstelling voor de ouders. De leerlingen hebben veel inspraak in de voorstelling. Ze bedenken samen met de leerkracht het thema en de leerlingen werken dit uit. De kinderen worden uitgedaagd om letterlijk ‘op het podium te gaan staan’. Ze durven hierdoor meer en worden zelfverzekerder.
 • Per jaar geven we drie klassenkranten uit. De leerlingen schrijven hiervoor zelf de teksten, ze maken tekeningen en in groep 7/8 verzorgen ze ook zelf de lay-out.
 • Groep 7/8 stelt zelf een kerstdiner samen en kookt het ook zelf. Maar wat nu als je een lekker recept hebt voor vier personen en je wilt graag dat al je klasgenoten meesmullen van jouw gerecht? Hoeveel heb je dan nodig? Zo wordt rekenen toegepast in de praktijk.
 • Groep 7/8 organiseert hun eigen klassenavond. De kinderen leren met een budget om te gaan en activiteiten te plannen voor de avond. Ze verzorgen de aankleding van het lokaal en ze ruimen na afloop op.
 • Tijdens het schoolkamp in groep 8 leren de kinderen hun eigen tenten op te zetten en een kampeerplek in te richten.
 • Doordat veel van deze activiteiten met de kinderen van jong tot oud samen worden gedaan, leren zij niet alleen van elkaar, maar zorgen zij ook voor elkaar.

Rots en Water
Om de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen op een positieve manier te bevorderen gebruiken wij als school de Rots en Water methode. Rots en Water is een psycho-fysiek programma, dat betekent dat de leerlingen leren door te bewegen en met elkaar in gesprek te gaan. Het programma helpt de leerlingen om te ontdekken wat hun kwaliteiten zijn in het omgaan met anderen. Zo wordt de zelfkennis en het bewustzijn vergroot. De leerlingen leren zich te beheersen, te uiten, anderen met respect te benaderen en begrip te hebben voor zichzelf en anderen.
uitleg Rots en Water

Respect in plaats van pesten
Wij leren kinderen elkaar te respecteren. En door onze aandacht voor de zelfbewustheid van het kind komt pesten zelden voor. Dat wil niet zeggen dat pesten nooit voor komt. Maar dit wordt meteen beetgepakt en opgelost. Elke melding nemen wij serieus en bespreken wij met alle partijen (door met de kinderen en betrokkenen dit direct te adresseren is invoering en uitvoering van een pestprotocol, feitelijk een maatregel achteraf, dan ook nog niet nodig gebleken). Deze aanpak vormt de kern van ons pestprotocol. Dat deze aanpak zeer succesvol is, maakt maatregelen als uit de groep verwijderen, of zelfs schorsen overbodig.

Ook het onderwijs op maat draagt hier aan bij: kinderen krijgen de passende uitdaging, gaan zich niet vervelen en blijven gericht op het leren. Wij nodigen u uit deze sfeer in de school te komen proeven. Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste zelf kunt ervaren hóe dit werkt en dát het werkt door kennis te maken met ons en onze leerlingen.

Onze onderwijsmethode

In de schoolgids staan alle methodes die wij voor de verschillende vakken gebruiken.

Chromebooks
In groep 4/5, 6 en 7/8 werken we met chromebooks om het leren naar eigen vermogen te stimuleren. Deze chromebooks hebben de leerlingen in bruikleen, ze gaan niet mee naar huis. De belangrijke vakken – rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen – maken we, daar waar kan, op de chromebooks. De les begint met een instructie op het digibord. De verwerking wordt waar mogelijk op de chromebooks gemaakt. Onze leerkracht ziet direct wanneer een kind iets fout of goed doet; er verschijnt een rood blokje of een groene krul op de computer. Ook het kind zelf ziet dat het iets goed of fout doet: goed is een groene krul. Dit werkt enorm motiverend! Onze leerkracht ziet wie waar is gebleven, wie waar goed in is, en welk kind aan welk vak nog wat extra aandacht moet besteden.

Maar ook dat de snellere leerling gebaat is bij een nieuwe uitdaging en zich niet gaat vervelen door te veel herhaling. Deze moderne middelen ondersteunen kind en leerkracht in het bereiken van de maximale leerprestatie.

Burgerschap

Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. 

Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer, lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid.

Leerlingaantallen

Het leerlingaantal over de afgelopen jaren staat hieronder in schema. De verschillen tussen de verschillende jaren laten zich verklaren door het verschil in de groepsgrootte waar we soms mee te maken hebben.

 • 2017/2018 94 leerlingen
 • 2018/2019 96 leerlingen
 • 2019/2020 105 leerlingen
 • 2020/2021 112 leerlingen
 • 2021/2022 104 leerlingen
 • 2022/2023 102 leerlingen

De kinderen zitten verdeeld over 5 groepen; groep 1/2, 3, 4/5, 6 en 7/8. Gemiddeld zitten in elk leerjaar 14 leerlingen. Elke groep heeft maximaal twee eigen leerkrachten en daarnaast is er een directeur, een onderbouwcoördinator en 1 Intern Begeleider (IB’er)

Combinatieklassen
Combinatieklassen zijn tegenwoordig overal. De Eendragt heeft vanwege haar kleinere schaalgrootte al lange tijd diepgaande ervaring hiermee opgebouwd. In het schooljaar 2022/2023 hebben we groep 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 6 en groep 7/8. Gemiddeld zitten er ongeveer 14 kinderen in een leerjaar.

Bij een combinatieklas van meer dan 20 kinderen hebben we extra handen in de klas. We hebben meer leerkrachten en lokalen dan klassen, onze kleine groepen krijgen dus ook individueel les, naar eigen vermogen. Elke groep concentreert zich zo op haar taak en leerdoel. En in de gecombineerde lessen leren de kinderen samen te werken, elk op hun niveau, lerend van elkaar en met elkaar.

Uitstroomresultaten
Bij ons telt iedereen mee: letterlijk en figuurlijk. Niet alleen de gemiddelde en de hogere cijfers tellen mee, ook de minder goede. Alle leerlingen maken de CITO toets, want iedereen hoort erbij. En elk kind willen we goed volgen om de sterke punten te accentueren en het op de zwakke punten te ondersteunen. Wij nemen graag de details van de uitstroomresultaten met u door om met trots de bereikte resultaten van onze leerling met u te delen.

Tevredenheidspeiling

Tevredenheidspeiling leerkrachten 2015
Tevredenheidspeiling leerlingen 2015
Tevredenheidspeiling ouders 2015